Wetgeving

Wetgeving

droogzuiging / bronbemaling

Sinds 1 januari 2017 dient elk boorbedrijf erkend te zijn door de VMM. Uiteraard beschikt MOCCO BVBA over deze erkenning. Elke bronbemaling is minimaal meldingsplichtig. Afhankelijk van de ligging, opgepompt debiet en de verlaging van het grondwaterpeil kan een bronbemaling ook vergunningsplichtig zijn volgens VLAREM 53.2 (Klasse 3 = meldingsplichtig, Klasse 2,1 = vergunningsplichtig). Voor particuliere kelders volstaat in de meeste gevallen een melding van klasse 3. Sinds 1 januari 2018 verlopen deze aanvragen digitaal via het omgevingsloket.

Het correct melden van een droogzuiging vergt enige gespecialiseerde kennis (watervoerende grondlagen, opgepompte debieten, etc...). Om onze klanten hiervan te vrijwaren word door ons de melding van klasse 3 steeds gratis ingediend wanneer u kiest om met ons samen te werken. Het enige wat u nog hoeft te doen is op ons verzoek de aanvraag digitaal ondertekenen. Om u toe te voegen aan het digitaal dossier hebben wij uw rijksregisternummer nodig. Gelieve dit dus in te vullen bij het aanvragen van uw offerte.

lozingswater

Sinds 1 januari 2010 moet elke vergunde of gemelde grondwaterwinning uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.  Indien het opgepompte grondwater terug lokaal kan infiltreren (gracht, weide, ...) of geloosd kan worden in de regenwaterleiding van het lokale gescheiden rioleringsstelsel dienen er geen verdere stappen ondernomen te worden.

Voor lozing op de openbare gemengde of afvalwater riolering voor volumes > 10m³ per uur is een schriftelijk toelating van Aquafin vereist (aanvraagformulier). Aquafin zal overeenkomstig de geloosde debieten verwerkingskosten aanrekenen.

Logo VMMLogo aquafin